Kancelaria

Komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

PAWEŁ SMOLEŃSKI

Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie

Kontakt

O nas

Działalność naszej kancelarii

Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

"iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Paweł Smoleński jest właściwy do prowadzenia egzekucji dla: części miasta Lublin oraz gmin powiatu lubelskiego Jastków i Konopnica.

WŁAŚCIWOŚĆ Z WYBORU

Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych z 22.03.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.771) komornik na wniosek wierzyciela jest również uprawniony do prowadzenia egzekucji na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie,z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 • W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

  Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

  Komornik wybrany przez wierzyciela prowadzi egzekucję w miejscu wskazanym przez wierzyciela.

  WŁAŚCIWOŚĆ USTAWOWA

  Zgodnie z art. 8.1. Ustawy o komornikach sądowych komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa.

  Informacja RODO: Administratorem danych osobowych jest komornik Paweł Smoleński. Dane Inspektora Ochrony Danych: Roman Kwieciński e-mail: iod.lublin.003@komornik.pl. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych są jak podane wyżej dane komornika (adres e-mail: lublin.smolenski@komornik.pl tel.: 814448874 lub na adres: ul. Jana Sawy 10 lok. 04. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG. W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

  Sprawdź właściwość

  Wszystkie ogłoszenia o licytacjach komorniczych są dostępne na stronie internetowej licytacje.komornik.pl, gdzie można zweryfikować prawdziwość informacji o licytacji.

  Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 955 kpc wszystkie obwieszczenia o licytacjach nieruchomości zamieszczane są na stronie internetowej samorządu komorników sądowych pod adresem www.licytacje.komornik.pl.

  Do pobrania

  pdf

  wniosek o wszczęcie egzekucji

  pdf

  wniosek o dokonanie zabezpieczenia

  pdf

  wniosek o wszczęcie alimentów

  pdf

  Wniosek o dokonanie doręczenia

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami

  ul. Jana Sawy 10 lok. 04, 20-632 LUBLIN
  lublin.smolenski@komornik.pl
  tel/fax (81) 444-88-74
  Numer konta: 25 1240 5497 1111 0010 4856 1627

  BANK PEKAO S.A.

  ID EPU: 1907

  adres skrzynki EPUAP: /KS_Pawel_Smolenski/ezbiegi

  Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

  Przyjęcie interesantów przez komornika: wtorek 10:00-14:00